O alcalde subliña que Contas avala a xestión económica do Concello de Vigo

Abel Caballero informou da fiscalización realizada polo Consello de Contas do exercicio municipal de 2018, unha valoración “positiva” dunha entidade que non realiza reparo algún nin detecta incumprimentos nos procedementos e na xestión do goberno vigués.

O Consello de Contas vén de finalizar a fiscalización das cifras do Concello de Vigo correspondentes ao ano 2018 e dos procedementos e medidas de control interno para garantir unha axeitada xestión económico-orzamentaria e para comprobar o cumprimento da rendición de contas.

En rolda de prensa, o alcalde puxo en valor a lectura “positiva” que fai o ente, que subliña o cumprimento dos prazos para a aprobación do orzamento, para a rendición da Conta Xeral do exercicio e para a remisión da información contractual ao Tribunal de Contas e ao propio Consello de Contas. Ademais, Abel Caballero singularizou que o organismo non realizou reparo algún nin detectou incumprimentos nos procedementos e na xestión do goberno de Vigo.

Para a súa fiscalización, Contas examina algunhas áreas clave para a xestión económica pública. O alcalde comunicou que, en materia orzamentaria, Contas recolleu o crecemento do orzamento nun 9,6% sobre o anterior, unha execución do 82% e un resultado orzamentario positivo de 30 millóns de euros. Ademais, indicou que non se emitiron informes de reparo nin suspensivos pola Intervención municipal, nin se aprobaron recoñecementos extraxudiciais de crédito, e o período de pago a provedores no mes de decembro foi de 7,5 días, o mellor prazo das 10.000 entidades pagadoras do país, afirmou Caballero. O organismo fixo referencia expresa ao pago de 35 millóns polo Auditorio Mar de Vigo e ao concurso da adxudicataria dos aparcamentos soterrados de Castelao e de Jenaro de la Fuente, que non xerou desequilibrio estrutural nas contas municipais, e foi resolto satisfactoriamente polo “saneado” do Concello, en verbas do primeiro edil.

Contas tamén verificou que, no tocante á xestión informática de expedientes, o Concello dispón desde 2017 dun plan de adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade, que permite analizar os riscos e determinar as prioridades de tratamento de datos. Na área de subvencións, o Consello destacou que se axustan ao procedemento de concorrencia competitiva e por convenio, e singularizou os case que 12 millóns aos viaxeiros do transporte público urbano e os cerca de 4,2 millóns en apoios directos desde o departamento de Benestar.

No eido de Contratación, a fiscalización ascendeu a 99 contratos por importe de 107 millóns, sendo a porcentaxe dos contratos menores o 9% do total do Concello e máis do 80% seguindo o procedemento aberto. Caballero puxo en valor estas porcentaxes e engadiu que Contas sinala que o importe total dos contratos adxudicados no 2018 foi de 93,6 millóns e comprobou a transparencia en materia de contratos menores, tanto a través do Portal de Transparencia como da Plataforma de contratación do sector público. Por outro lado, o ente apunta ao cumprimento coa publicidade dos contratos, a xustificación das necesidades e o procedemento de contratación, así como o respecto ás contías máximas permitidas.

Por último, o Consello de Contas tamén comprobou que a Relación de Postos de Traballo cumpre cos requisitos legais e, como é habitual, anota unhas recomendacións nas que o Concello, afirmou o alcalde, xa está traballando.