ARBO) Concello y Medio Rural firman convenio para mejorar infraestructuras

Concello de Arbo asina un convenio de cooperación coa Conselleria do Medio Rural para a realización de obras de infraestructura Rural na parroquia de Cabeiras. 
As obras seran financiadas, contratadas e executadas pola Xunta de Galicia. 

O concello de Arbo considera necesaria a execución da obra de infraestrutura rural “Mellora de accesos en Merelle - Vilaseca (Cabeiras)”, con destino ao uso ou servizo público, sen que por este concello se poida acometer a súa execución por razóns orzamentarias. A Consellería do Medio Rural , en uso das súas competencias, coincide co Concello no uso público da obra, polo que se asinaba un convenio entre ambas administracións.
A Consellería do Medio Rural e o Concello de Arbo, co obxecto de racionalizar os investimentos en obras de infraestruturas no medio rural, vén de determinar as actuacións a realizar en Arbo.
O goberno local, contemplará proxectos que teñan que ver coa dinamización da base produtiva do medio rural, co obxectivo de dignificar e mellorar a calidade de vida da poboación que reside nestas zonas e contribuír a fixar poboación- informa o rexedor Horacio Gil

O convenio asinado entrou en vigor o día 1 de xaneiro de 2021, e permanecerá vixente ata o remate da actuación contemplada no mesmo, a comunicación da recepción das obras ao Concello e a formalización da acta de entrega.
O Concello de Arbo pretende mellorar a súa rede municipal de estradas, reparando as estradas e pistas asfaltadas, e pavimentando completamente as pistas que se atopan en terra.
Dada a ampla superficie do concello, e o gran número de estradas existentes, a tarefa de mantelas todas en perfecto estado é complicada, sendo necesarios proxectos de pavimentación que rexeneren completamente a rodadura nas devanditas estradas.

Este Proxecto ten por obxecto a definición a nivel de Proxecto Construtivo das directrices de desenvolvemento urbanístico, definindo e valorando a nivel construtivo as obras incluídas en @dicha actuación. As obras incluídas neste proxecto consisten na mellora do acceso e a pavimentación dun camiño municipal, entre os lugares de Merelle e Vilaseca, na parroquia de Cabeiras, todo iso dentro do concello de Arbo.
O camiño é de titularidade municipal, atópase pavimentado con aglomerado, pero hai tramos que están nun avanzado estado de deterioración, polo que se expón unha renovación completa da capa de rodadura.
Previa á pavimentación, repoñeranse varios tramos de tubaxe de regadío existente nos camiños. Debido ao seu mal estado, provoca inundacións e deformacións nos viais. Tamén se construirán arquetas novas para que o servizo de regadío funcione correctamente.
O presente proxecto desenvolve a mellora do acceso dun camiño municipal. Melloraranse varios tramos do camiño entre Merelle e Vilaseca, na parroquia de Cabeiras. Todo iso dentro do concello de Arbo.